Vedtægter

CVR-nr.: 34634718

_____

VEDTÆGTER FOR
Kunstnersammenslutninmgen K2 Københavnske Kunstnere

§ 1. Navn og formål.

Stk. 1
Foreningens navn er: K2 – Københavnske Kunstnere.

Stk. 2
Foreningen består ca. 20 billedkunstnere, størstedelen med fast bopæl i Københavnsområdet.

Stk. 3
K2s primære formål er at iværksætte udstillinger i ind- og udland. Ved at rumme forskellige kunstneriske udtryk og stilarter ønskes at vise mangfoldigheden i moderne dansk kunst. Gruppen sammensættes så vidt muligt bredt mht. alder og køn.

Stk. 4
K2s sekundære formål er at skabe forbindelse og vidensudveksling mellem foreningens medlemmer samt et kunstinteresseret publikum.

 

§ 2. Medlemskab

Stk. 1
Foreningens medlemmer består af seriøst udøvende billedkunstnere (malere, grafikere, billedhuggere, fotokunstnere m. m.), der arbejder aktivt og motiveret med at udforske egne udtryk og i øvrigt er udstillingsaktive. Der fordres desuden en velfungerende og aktiv webside.

Stk. 2
Nye medlemmer kan søge optagelse i foreningen, såfremt de enten har afgang fra et af de statsligt anerkendte kunstakademier/designskoler eller har deltaget i anerkendte, censurerede udstillinger eller har anden seriøs udstillingsvirksomhed (fx gennem et galleri) – samt i øvrigt lever op til kravet om at være aktivt udøvende. Ansøgere kan fremsende en skriftlig ansøgning til bestyrelsen med dokumentation af deres kunstneriske arbejde. Optagelse af et nyt medlem skal godkendes ved en flertalsbeslutning på et medlemsmøde.

Stk. 3
Medlemmerne skal deltage aktivt i foreningens arbejde ved at deltage i udstillinger, melde sig i arbejdsgrupper og deltage i mødeaktiviteterne.

Stk. 4
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og forfalder pr. 1. september.

Stk. 5
Udmeldelse kan ske øjeblikkeligt ved henvendelse til bestyrelsen. Et medlemskab kan bringes til ophør, hvis et medlem ikke længere opfylder forudsætningerne for optagelsen, ikke har betalt sit kontingent eller modarbejder foreningens arbejde.

Stk. 6
Der kan inviteres gæsteudstillere med på gruppens udstillinger.

 

§ 3. Generalforsamlingen

Stk. 1
Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen.

Stk. 2
Der indkaldes til en ordinær generalforsamling 1 gang årligt inden slutningen af maj. Indkaldelsen skal ske senest 1 måned før enten via mail eller Facebook.

Stk. 3
Dagsorden til generalforsamlingen skal sendes ud mindst 14 dage før mødet.

Stk. 4
Dagsordenen skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning
6. Budget for det kommende år
7. Fastsættelse af kontingent
8. Aktivitetsplan
9. Indkomne forslag
10. Valg til bestyrelsen
11. Eventuelt

Stk. 5
Vedtægtsændringer og forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 16 dage før en Generalforsamling.

Stk. 6
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved håndsoprækning, hvor mindst 50% af de fremmødte skal stemme.

 

§ 4. Bestyrelsen

Stk. 1
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand/sekretær, en kasserer, en webmaster samt en suppleant, der også kan deltage i bestyrelsesarbejdet. Formanden vælges for 2 år ad gangen på ulige år, de øvrige 3 vælges for 2 år ad gangen, dog forskudt på lige og ulige år. I tilfælde af at 3 skal vælges samtidig kan det ved lodtrækning bestemmes at en person vælges for et år.
Formand og kasserer tegner foreningen. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv og afholder møder jævnligt, dvs. mindst kvartalsvis, fysisk, via nettet eller telefonisk.

Stk. 3
Desuden vælges en intern revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

§ 5. Udstillingaktiviteter

Stk. 1
Ethvert medlem kan stille forslag om udstillinger, som forelægges bestyrelsen og medlemmerne enten på møder eller via mail/Facebook.

Stk. 2
I forbindelse med planlægning af en kommende udstilling nedsættes en udstillingsgruppe, som forelægger bestyrelsen et gennemarbejdet og realistisk budget.

Gruppen tager sig desuden af:
1. kontakt til udstillingssted
2. planlægning af antal værker/ophængning
3. pressemeddelelse
4. annoncer, plakater, invitationer til fernisering m. v.

Stk. 3
Det er bestyrelsens opgave at udforme og sende ansøgninger om udstillinger og om økonomisk støtte fra fonde, foreninger, firmaer, kommuner m. v.

Stk. 4
Enkelte af K2s medlemmer kan fravælge at deltage på en udstilling.

Stk. 5
Der kan inviteres gæsteudstillere med på gruppens udstillinger.

Stk. 6
Det er udstillingsgruppen der suverænt bestemmer udstillingens sammensætning.

Stk. 7
Lykkes det ikke at modtage tilskud fra fonde, må de deltagende medlemmer deles om udgifterne.
§ 6. Foreningens opløsning

Stk. 1
Opløsning af foreningen kræver et flertal på 3⁄4 af generalforsamlingens (eller den ekstraordinære generalforsamlings) fremmødte medlemmer.

Stk. 2
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til kulturelle formål.

VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN JUNI 2017
REVIDERET MAJ 2018 OG MAJ 2019

Helle Rask Crawford
Formand

Louise Thygesen
Næstformand

Ingeborg Rørbye
Kasserer

Lars Pryds
Webmaster

 


Download vedtægterne som printvenlig pdf-dokument

.

.